eio_rename

PECL eio >= 0.0.1dev
eio_rename - Change the name or location of a file
Manual
Code Examples

Example #1 eio_rename example

Result: eio_rename_ok
PHP Version: