eio_rmdir

PECL eio >= 0.0.1dev
eio_rmdir - Remove a directory
Manual
Code Examples

Example #1 eio_rmdir example

Result: eio_rmdir_ok
PHP Version: