fdatasync

PHP 8 >= 8.1.0
fdatasync - Synchronizes data (but not meta-data) to the file
Manual
Code Examples

Example #1 fdatasync example

PHP Version: